Od 1.1.2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. -Občiansky zákonník.

Z tohto zákona vyplýva povinnosť zverejňovať na svojej webovej stránke zmluvy, faktúry a objednávky. Povinné je zverejniť zmluvu, objednávku, alebo faktúru, ktorá sa získala za verejné prostriedky alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.